Jednym z eksperymentów Instytutu Roberta Noble była próba sfilmowania wyjścia z ciała. Chcieliśmy zaobserwować pojawiające się w tym czasie efekty. Marzyliśmy o tym, aby dostrzec astralne ciało wydobywające się z ciała fizycznego niczym duch. Pomimo braku takiego efektu (prawdopodobnie zwykła kamera nie jest odpowiednim narzędziem, które potrafi zarejestrować oddzielanie się ciała astralnego od ciała fizycznego), nasze badanie zakończyło się bardzo pozytywnie. Już wcześniej, w 2008 roku Seth, obecnie członek Instytutu Roberta Noble zapisał na kamerze video zmiany, jakie zachodziły w ciele fizycznym w momencie oddzielania się od niego ciała astralnego.

Późniejsze próby, powtórzenia tego eksperymentu kończyły się z przyczyn technicznych niestety niepowodzeniem. Mimo tych utrudnień, udało się jednak poprzedniej nocy, również Robertowi Noble nagrać kamerą widoczny moment, w którym to Robert wychodzi z ciała. Jest to jeżenie się (stroszenie) czoła, włosów. Efekt ten jest specyficzny i przypomina działanie elektryzowania się włosów, które są naładowane jonami dodatnimi i nie da się go pomylić z niczym innym. Bardzo dobrze to widać na przyśpieszonym filmie. Przedstawiony film jest przyśpieszony o 999% a więc dzisięciokrotnie. Taki efekt występuje przy bezpośrednim wyjściu z ciała. Można nagrywać swoje ciało, które pogrążone jest we śnie, ale nie uchwyci się tego w żadnym momencie, ponieważ jest to zauważalne tylko w czasie bezpośredniego wychodzenia z ciała. Widać jak czoło się trochę podnosi, a później widać jak podnosi się bardziej i wtedy następuje wyjście ciała.

Na filmie widzimy Roberta Noble i efekty jakie widoczne są w ciale fizycznym podczas oddzielania się ciała astralnego.

 


 

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cq67QfvANwg[/youtube]

 


Experiment: Record of Leaving the physical body

One of the experiments of Robert Noble Institute was an attempt to record leaving the physical body. We wanted to observe changes in physical body during out of body experience. We hoped to see the astral body coming out of the physical body like a ghost. Despite the absence of such an effect (probably ordinary camera is not the right tool to capture the separation of the astral body from the physical body), our study resulted in a very positive way. Even earlier, in 2008, Seth, now a member of the Robert Noble Institute filmed, using a video camera, changes taking place in the physical body at the time of separation of the astral body.

Mi sono convinto e siamo più uniti di prima, dovete riccordare, lo stesso è stato quando ho fatto il mio primo Ordine Cialis sul. Malattie renali o malattie di fegato, i farmaci inibitori della 5PDE hanno tutti un’efficacia elevata, non proprio tutti i rappresentanti del sesso forte sanno che cos’è il Levitra e qual è il suo meccanismo d’azione.

Subsequent attempts to repeat the experiment unfortunately ended in failure (due to technical and other problems.) Despite these difficulties, however, last night Robert Noble managed to record (in a visible way) the moment at which he comes out of the body. The moment is recognizable by the “standing” of the forehead and hair. This effect is unique and resembles electrifying hair, which is charged with positive ions, and it cannot be mistaken for anything else. It can be seen clearly in the accelerated-motion film. We present the acceleration of 999%, which is 10 times faster. It is amazing that this phenomenon can be observed only during the separation. This phenomenon will not be recorded at any stage of sleep, because it only takes place during the separation. We can observe how the skin of the face “rises” a little, then we can see it rising further.

In the film we see Robert Noble and effects that are visible in the physical body during the separation of the astral body.

deutche flaga

AKE Experiment: Aufgenommener Moment des Körperverlassens.

 

Das Robert Noble Institut hat den Moment des Körperverlassens auf einer Videokamera aufzunehmen versucht. Wir wollten die möglichen Veränderungen beobachten und haben davon geträumt, den Astralkörper, der aus dem physischen Körper austritt, wie einen Geist sehen zu können. Trotz des Fehlens solcher Effekte (eine einfache Videokamera ist wahrscheinlich nicht das richtige Gerät, um das Austreten des Astralkörpers aus dem physischen Körper aufzunehmen), konnten wir unser Experiment nichtsdestotrotz  als erfolgreich bezeichnen.

Schon früher, bereits im Jahr 2008, konnte Seth, das jetzige Mitglied des Robert Noble Instituts, die Veränderungen, die im physischen Körper beim Austreten  des Astralkörpers geschehen, mit der Videokamera aufnehmen.

Spätere Versuche, dieses Experiment erfolgreich zu wiederholen, waren leider aus technischen und anderen Gründen nicht gelungen. Jedoch in der vorigeren Nacht (01.06.2013) ist es trotz so vieler Schwierigkeiten Robert Noble gelungen, die sichtbaren Veränderungen am physischen Körper beim Austreten des Astralkörpers auch auf einer Videokamera  aufzuzeichnen. Man kann deutlich sehen, wie sich die Kopfhaare elektrostatisch aufladen und die Stirn sich hebt, zuerst ein bisschen und danach noch mehr.

Man kann das mit einer 10-fachen Geschwindigkeit im Zeitraffer sehr gut erkennen.

Auf dem Film können wir sichtbare Effekte beim Austreten des Astralkörpers aus dem  physischen Körper beobachten.